طراحی سایت    | طراحی وب سایت

خدمات ارسال پیامک

_ حداقل تعرفه اپراتور 1000 معادل 110 ریال

_ حداقل تعرفه اپراتور 3000 معادل 110 ریال

_ حداقل تعرفه اپراتور 5000 معادل 100 ریال

لازم به ذکر است به تمام تعرفه های فوق 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده ، لحاظ می گردد .